پرسشنامه سنجش دلبستگی شغلی و سازمانی کارکنان بانک

همكار محترم:
پرسشنامه تقديمي ‌به منظور سنجش" دلبستگی شغلی و سازمانی کارکنان بانک رفاه کارگران" تهيه شده‌‌ است. پاسخ هاي “دقيق“، “صحيح“ و “صادقانه“ شما پاسخگوي گرامي، همكاري و همفكري ارزشمندي براي مديريت بانك در تحقق اهداف اين پژوهش خواهد بود. شایان ذکر است، نتایج بدست آمده پس از تجزیه و تحلیل جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی به منظور بهبود امور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. توجه فرمائيد، پاسخ‌هاي شما به صورت محرمانه محفوظ خواهد بود.

سن:

سابقه کار در بانک:

میزان تحصیلات:

محل خدمت:

عنوان پست سازمانی:

1-به طور کلی به نظرم بانک رفاه سازمان مناسبی برای کار کردن است .

2-از اين که برای بانک رفاه کار می کنم احساس افتخار می کنم .

3-بانک رفاه را به خانواده يا دوستانم به عنوان محیطی مناسب برای کار کردن توصیه می کنم.

4- بانک رفاه،مرا به کمک بيشتر از آن چه که از من مورد انتظار است تشويق می کند.

5-انگیزه زیادی برای فراتر رفتن از اهداف شغلی ام دارم .

6- به طور کلی از وضعيت موجود بانک رفاه رضايت دارم.

7-تمايل دارم همکاریم را با بانک رفاه ادامه دهم.

8- شغلم باعث می شود تا از مهارت ها و توانايي هايم به خوبی استفاده کنم.

9- شغلم فرصت انجام کار جالب و چالشی را برايم فراهم می سازد.

10-شرایط شغليم طوری است که به من امکان می دهد تا جايي که بتوانم بهره ور باشم.

11-موانع قابل ملاحظه ای برای انجام خوب کارم وجود ندارد.

12-درک خوبی از اهداف و استراتژی های بانک دارم .

13-باور دارم اهداف بانک در مقطع فعلی اهداف مناسبی هستند.

14-رابطه بين شغلم و اهداف و استراتژی بانک را درک می کنم.

15-اولويت های هيأت مدیره بانک و رابطه شان را با کارم می دانم.

16-در مجموع بانک رفاه مديريتی اثربخش دارد .

17- به تيم مديريت ارشد بانک رفاه اعتماد و اطمينان دارم.

18-ارتباطات بانک رفاه باکارکنان براساس صداقت و شفافيت است.

19-به نظرم بانک رفاه مشتری مدار است( به دنبال شناسايي و تأمين نيازمندیهای مشتریان است) .

20-بانک رفاه از مشتریان حمايت می کند.

21-بانک رفاه خدمات و طرح هاي با کيفيتی به مشتریان ارايه می دهد .

22-در واحد کاریم همکاران به ارايه خدمات و محصولات با کيفيت به مشتریان متعهد هستند.

23-درکل بانک رفاه به ايجاد فرصت های منصفانه برای همه کارکنان متعهد است .

24-بانک رفاه تفاوت ها(برای مثال، از نظر جنس، سن، نژاد، مذهب، فرهنگ و غیره) را درک می‌کند و برای آنها ارزش قائل است.

25-تيم مديريت ارشد بانک براساس مسائل شناسايي شده دراين نظر سنجی عمل خواهد کرد .

26- ارتباطات سرپرست مستقيمم با من محترمانه است.

27-سرپرست مستقيم من وقتی مشکل خانوادگی/ شخصی داشته باشم ازمن حمايت می کند .

28-در بانک فرصت رشد و پيشرفت در مسير شغلیم فراهم می شود .

29-سرپرست مستقيمم مثل یک مربی به توسعه من در مسير پيشرفت شغليم کمک می کند .

30-به نظرم برای کاری که انجام می دهم حقوق منصفانه ای دریافت می کنم .

31- به نظرم حقوق من در مقایسه با کارکنانی با کار مشابه در ساير بانک ها، منصفانه است.

32-مزايای رفاهی بانک نيازهایم را برآورده می سازد .

33-بانک رفاه عملکرد عالی را از کارکنانش انتظار دارد .

34-از وظايف و اهدف کاری خود مطلع هستم .

35-بازخورد روشنی درباره کيفيت انجام کارم دريافت می کنم .

36-سال گذشته جلسه ای رسمی درباره نحوه عملکردم برگزار شد.

37-ارزیابی عملکرد در بانک اين امکان را می دهد تا به نقاط قابل بهبود(ضعف ها) و نحوه بهبود عملکرد خودم پی ببرم.

38-ارزیابی عملکرد در بانک اين امکان را می دهد تا نيازهای توسعه من مشخص شوند و برنامه ای برای توسعه ام داشته باشم.

39-سرپرست مستقيم من اين امکان را می دهد تا به طور منظم در جريان عملکردم قرار بگيرم.

40-سرپرست مستقيم من استانداردهای کاری بالایی را برایم تعيين می کند .

41-فرصت هايي برای پذیرش ايده هايم و تبديل آنها به عمل فراهم می شود .

42-برای ارايه روش های جديد یا بهتر انجام کارها تشويق می شوم .

43-اختیارات لازم جهت انجام اثربخش وظایفم را دارم .

44-کارکنان در برابر نتايج کاری ( تحقق اهداف،کيفيت کار، زمانبندی کارها، و....) خود پاسخگو هستند .

45-سرپرست مستقیمم اختيار انجام کار را به من می دهد و فقط درزمان اضطرار دخالت می کند.

46-سرپرست مستقیم من دربرابر کيفيت کارم پاسخگو است.

47-سرپرست مستقيم من پذیرای ايده ها و افکارم است.

48-به اطلاعات مورد نياز برای انجام خوب کارم دسترسی دارم .

49-به منابع مالی مورد نياز برای انجام اثربخش کارم دسترسی دارم .

50-منابع انسانی کافی برای انجام امور در حوزه کاریم وجود دارند.

51-میزان کار مورد انتظار از من معقول است .

52-اکثر روزها قادر هستم همه آنچه که ازمن انتظار می رود را انجام دهم .

53-ميزان استرس در شغلم مسأله جدّی نيست .

54-موضوع بهداشت و ايمنی کارکنان مورد توجه است .

55-بانک مراقب سلامت کارکنانش است .

56- در کارم مورد اذيت و آزار روحی و جسمی نيستم .

57-محیط کاريم ايمن است.

58-از نقش ها و مسئوليت های خود درباره ايمنی در محیط کار مطلع هستم.

59-سرپرست مستقيمم از کارکنانی که دارای مسائل شخصی هستند، حمايت می کند.

60-شرایط شغليم به گونه¬ای است که زمان کافی برای استفاده از فرصت¬های آموزشی در اختيار دارم.

61-به کارکنان جديد آموزش های لازم برای انجام خوب کارشان داده می شود .

62-سرپرست مستقيمم به من برای انجام بهتر کارم آموزش می دهد.

63-آموزش هایی که بانک برایم پیش بینی می نماید مناسب است و به بهبود عملکردم کمک می نماید.

64-بانک همکاری و تسهيم ايده ها و منابع را در سرتاسر سازمان تشويق می کند .

65-واحد کاريم از سوی ساير واحدهای کاری مرتبط حمايت کافی را دريافت می کند.

66-همکاری و کار تيمی خوبی در درون گروه کاریم وجود دارد .

67-بانک رفاه در انجام کارش نوآور است.

68-بانک رفاه سازماندهی اثربخشی دارد .

69-کار در گروه کاريم به خوبی سازماندهی شده است .

70-در کل دلبستگی کارکنان در مقايسه با سال گذشته بيشتر شده است.

71-درک من از اهداف و برنامه های واحد کاريم در مقايسه با سه سال گذشته بيشتر شده است.

72-توجه به مديريت عملکرد در مقايسه با سه سال گذشته بيشتر شده است.

73-جذب و توسعه رهبری قوی تر در مقایسه با سه سال گذشته بيشتر شده است. .

74-انصاف و شفافيت در دسترسی به فرصت های شغلی در مقايسه با سه سال گذشته بيشتر شده است.