فرم اعلام سایز پیراهن

همکار محترم؛
1- لطفا اطلاعات درخواستی را وارد نمائید.
2- جدول زیر بر اساس سایز استاندارد شرکت طرف قرارداد تهیه شده است. لذا با توجه به تفاوت سایز شرکت های مختلف در انتخاب سایز خود دقت کنید.

3- در صورتی که برخی از آیتم های سایز پیراهن شما در محدوده ای بین اندازه های ذکر شده قرار می گیرد سایز بزرگتر را انتخاب کنید. به عنوان مثال اگر اندازه دور کمر شما بین اعداد 100 و 106 است عدد 106 را مبنا قرار دهید.

کد پرسنلی

سایز پیراهن

نام و نام خانوادگی:

شماره تماس

محل خدمت: