طرح تسهیلاتی مهر رفاه اجرایی شد

بانک رفاه کارگران به سپرده گذاران حقیقی که اقدام به سپرده گذاری بلندمدت  با حداقل مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال کنند ، ريال تحت عنوان “طرح تسهیلاتی مهر رفاه” وام می دهد.

نوع سپرده گذاری در این طرح ، بلند مدت و زمان آن یک ساله، دو ساله  و سه ساله  و نرخ سپرده به ترتیب  ۲۰٫۵ و ۲۱٫۵ و ۲۲٫۵ درصد  است . زمان پرداخت وام ۴ ماه بعد از افتتاح حساب در نظر گرفته شده است و نرخ سود ۱۷تا ۱۹ درصد با بازپرداخت ۱۲ الی ۳۶ ماهه خواهد بود .