خبری تازه برای همکاران تبدیل وضعیت شده

همکارانی که از طریق تبدیل وضعیت ، در بانک رفاه کارگران مشغول به کار شدند ، از خرداد امسال می توانند از هتل های گردشگری این بانک استفاده کنند.

 به گزارش روابط عمومی بانک به نقل از اداره سلامت و رفاه کارکنان این تصمیم در پی درخواست های مکرر همکاران گرفته شده است  و آنان می توانند  ازاین پس با ثبت نام  در سامانه مجتمع های رفاهی در قالب دوره های  تعریف شده  از امکانات  مزبور بهره مند شوند . همکاران می توانند پرسش های  خود را با شماره تلفن  02141373000  داخلی ۲۴۰ و ۲۳۴ اداره سلامت و رفاه کارکنان مطرح کنند.