تمدید قرارداد بانکیاران

قرارداد نیروهای بانکیار در سال ۱۴۰۲ منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس ، قرارداد نیروها هرسال یک ماه پیش از پایان مدت قرارداد در اسفند ، پس از استعلام از واحد های بانک رفاه تنظیم می شود.

اعلام رضایت هر واحد از عملکرد نیروهای شرکت ملاک تمدید محسوب می شود.

مدت قرارداد های شرکت یک ساله است.