آموزش  ICDL  به متصدیان دفتر

دوره آموزش  ICDL  برای ۳۲ نفر از همکاران بانکیار شاغل  در سمت متصدی دفتر که در ساختمان آرارات و ولیعصر مشغول به کار هستند ، برگزار می شود.

این دوره از تاریخ ۲۵ اردیبهشت تا هشتم خرداد در پنج جلسه چهار ساعته در محل اداره آموزش و توسعه دانش ، برقرار است.

هدف از برگزاری این دوره ، اجرای مرحله اول برنامه توسعه منابع انسانی (آموزش) برای ارتقا سطح دانش و مهارت نیروهای بانکیار است.