وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها و موسسات اعتباری
وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها و موسسات اعتباری
ارائه خدمات سيستمهاي آموزشي و پژوهشي و ورزشی مختلف
ارائه خدمات سيستمهاي آموزشي و پژوهشي و ورزشی مختلف منابع انساني خدمات كمك آموزشي عقد هرگونه قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت ضرورت […]
ارائه خدمات و مشاوره در زمينه گزارشات امكان سنجي، تدوين طرح هاي توجيهي اقتصادي
ارائه خدمات و مشاوره در زمينه گزارشات امكان سنجي، تدوين طرح هاي توجيهي اقتصادي، تجزيه و تحليل گزارشات اقتصادي، هزينه يابي بر مبناي فعاليت، بودجه بندي، […]
مشاوره و طراحی ساختار مالي شركتها و طراحي، … و بررسي سيستمهاي مديريت
طراحي تجديد ساختار مالي شركتها به منظور افزايش بهره وري و كارايي. طراحي، اجرا، نظارت فني و بررسي سيستمهاي مديريت ريسك عملكرد شركتها،‌ آماده سازي شركتها […]