راه اندازی سامانه خودارزیابی روان شناختی

سامانه خودمراقبتی در حوزه روان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این سامانه توانمند سازی مردم در حوزه سلامت روان و یادگیری شیوه های خود مراقبتی است.

این سامانه به آدرس https://salamat.gov.ir/ دارای سه بخش است:پرسشهای خودارزیابی، محتواهای آموزشی و فهرست مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت روان.