اطلاعیه

به اطلاع کلیه همکاران می رساند جهت دریافت مرابحه طرح بانکیار (2) تأییدیه اداره و امور شعب محل خدمت ضروری است.