اطلاعیه

با مساعدت مدیرعامل و هیأت مدیره محترم بانک با اعطای تسهیلات مرابحه به کارکنان بانکیار به مبلغ یک میلیارد ریال موافقت بعمل آمد. شرایط تسهیلات متعاقباً در همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.