لزوم دریافت هزینه های دریافتی از بیمه گر پایه جهت بیمه درمان تکمیلی