افزایش سقف فردی تسهیلات تعمیرات اساسی و بازسازی کامل واحد های مسکونی در قالب طرح وفاق ۳