اعطای تسهیلات به کارکنان شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس تحت عنوان “وفاق ۴”