ارائه خدمات سيستمهاي آموزشي و پژوهشي و ورزشی مختلف

ارائه خدمات سيستمهاي آموزشي و پژوهشي و ورزشی مختلف منابع انساني خدمات كمك آموزشي عقد هرگونه قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهاي لازم.