مشاوره و طراحی ساختار مالي شركتها و طراحي، … و بررسي سيستمهاي مديريت

طراحي تجديد ساختار مالي شركتها به منظور افزايش بهره وري و كارايي.
طراحي، اجرا، نظارت فني و بررسي سيستمهاي مديريت ريسك عملكرد شركتها،‌ آماده سازي شركتها جهت مديريت شركتها و ارزيابي فني شركتها،‌خريد سهام شركتها.