انجام امور خدماتي و پشتیبانی و برسي و تدوين برنامه هاي استراتژيك آتي شركت

امور خدماتي شامل: خدمات تجاري، توسعه، تكميل برنامه ريزي، اقتصادي، توليدي و ساختماني، بررسي و تدوين برنامه هاي استراتژيك آتي شركت