شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس ، سرمایه تاسیس 10.000.000.000 ریال وافزایش سرمایه در سال 1392 به 304.000.000.000 ریال منقسم به 304.000.000 سهم 1000 ریالی
ترکیب سهام داران
شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس 69/97 درصد سهام
شرکت آینده سازان رفاه پردیس 30 درصد سهام
شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس 0/01 درصد سهام
شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس 0/01 درصد سهام
شرکت صرافی رفاه پردیس 0/01 درصد سهام
 

اعضای هیئت مدیره

محمدزمان محمدی رئیسی

مدیرعامل


m.raeesi@kh-gostar.ir

دکتر رضا الماسی

عضو هیئت مدیره


ش

ساختار سازمانی