شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس ، سرمایه تاسیس 10.000.000.000 ریال وافزایش سرمایه در سال 1392 به 304.000.000.000 ریال منقسم به 304.000.000 سهم 1000 ریالی
ترکیب سهام داران
شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران(مپسا)
شرکت آینده سازان رفاه پردیس
شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس
شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس
شرکت صرافی رفاه پردیس
 

اعضای هیئت مدیره

مهدی اله یاری

رِئیس هیئت مدیره


عاطفه حسینی مکارم

عضو هیئت مدیره


سید عباس هاشمی منش

عضو هیئت مدیره


فلوچارت بدون

ساختار سازمانی