تجزیه تحلیل

ارائه خدمات و مشاوره در زمينه گزارشات امكان سنجي، تدوين طرح هاي توجيهي اقتصادي

ارائه خدمات و مشاوره در زمينه گزارشات امكان سنجي، تدوين طرح هاي توجيهي اقتصادي، تجزيه و تحليل گزارشات اقتصادي، هزينه يابي بر مبناي فعاليت، بودجه بندي، خدمات فني و تخصصي استقرار نظام كنترل هاي داخلي.
2

مشاوره و طراحی ساختار مالي شركتها و طراحي، ... و بررسي سيستمهاي مديريت

طراحي تجديد ساختار مالي شركتها به منظور افزايش بهره وري و كارايي. طراحي، اجرا، نظارت فني و بررسي سيستمهاي مديريت ريسك عملكرد شركتها،‌ آماده سازي
20160426154606-business-plan

انجام امور خدماتي و پشتیبانی و برسي و تدوين برنامه هاي استراتژيك آتي شركت

امور خدماتي شامل: خدمات تجاري، توسعه، تكميل برنامه ريزي، اقتصادي، توليدي و ساختماني، بررسي و تدوين برنامه هاي استراتژيك آتي شركت
3

انجام مطالعات بازاريابي و تهيه و طراحي برنامه فروش خدمات بازرگاني و بازاريابي مجاز و ...

انجام مطالعات بازاريابي و تهيه و طراحي برنامه فروش خدمات بازرگاني و بازاريابي مجاز غير هرمي غير شبكه اي و غير الكترونيكي درخصوص فعاليت شركت و ارائه خدمات درخصوص مديريت بر عملكرد فني شركتها، اخذ ضمانتنامه براي شركت،‌ اخذ تسهيلات مالي و اعتباري از موسسات مالي و اعتباري كشور و انجام امور خدمات اداري در مشاغل خدماتي و پشتيباني شامل امور آبدارچي،‌ نظافتچي، امور دفتري، اپراتوري، امور تايپ و ماشين نويسي متصدي تاسيسات،‌امور فضاي سبز، امور آشپزخانه و رستوران و ساير امور مجاز ديگر كه در جهت اجراي موضوع فعاليت شركت باشد
yourstory-education

ارائه خدمات سيستمهاي آموزشي و پژوهشي و ورزشی مختلف

ارائه خدمات سيستمهاي آموزشي و پژوهشي و ورزشی مختلف منابع انساني خدمات كمك آموزشي عقد هرگونه قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهاي لازم.
13128

وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها و موسسات اعتباری

وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها و موسسات اعتباری