شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس

ماموریت شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس
1- ماموریت شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس، ارائه خدمات پرسنلی با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای، بازاریابی و ... به بانک رفاه و سایر شرکت ها م موسسات می باشد.

اهداف کلان شرکت:
1- تنوع فعالیت های عملیاتی شرکت در سطحی بالاتر از ارائه خدمات موجود به بانک و شرکت های تابعه
2- افزایش رضایتمندی کارکنان
3- افزایش درامدهای عملیاتی شرکت با تکیه بر توسعه فعالیت های عملیاتی
4- افزایش درآمد های غیر عملیاتی شرکت با سرمایه گذاری بهینه در شرکت های تابعه بانک
5- مدیریت هزینه شرکت از طریق کنترل هزینه های اداری و عمومی
6- بهبود شاخص های بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان اصلی ترین شاخص های عملکرد شرکت در زمینه سودآوری
خط مشی و استراتژی های اصلی شرکت
1- ارائه نیرو های خدماتی توانمند و کارا به بانک رفاه و شرکت های زیر مجموعه: ارائه خدمات مناسب اداری در مشاغل خدماتی و پشتیبانی با بکارگیری نیروهای توانمند و کارا در رده های مختلف امور آبدارچی،دفتری،اپراتوری، امور تایپ و ماشین نویسی به بانک و شرکت های خدمت پذیر.
2- توسعه عملیاتی با هدف افزایش درآمد ها: با توجه به محدود بودن درآمد های عملیاتی شرکت به درآمد های حاصل از ارائه خدمات تامین نیروی انسانی به بانک و شرکت های زیر مجموعه که مستلزم افزایش این نوع درآمد ها از طریق گسترش فعالیت های عملیاتی شرکت در حوزه فعالیت های تعریف شده بر طبق ماده 2 اساسنامه بانک، شناخت بازارهای جدید در جهت افزایش ارائه خدمات و همچنین گسترش فعالیت های خدماتی غیر بانکی است.
3- بررسی انواع خدمات مورد نیاز بانک: با هدف تنوع خدمات قابل ارائه بانک، این شرکت در نظر دارد ضمن بررسی خدمات مورد نیاز بانک در حال حاضر توسط شرکت های خارج از بانک ارائه می گردد، نسبت به شناسایی این خدمات با توجه به پرسنل موجود اقدام نموده و ارائه این خدمات را در دستور کار خود قرار دهد.
4- افزایش سرمایه شرکت: افزایش سرمایه شرکت با هدف افزایش دارایی های ثابت به منظور کاهش هزینه ها و کسب درآمد بیشتر و همچنین بهره مندی از سود ناشی از افزایش قیمت فروش در سال های آتی صورت پذیرد.
5- بهبود ساختار منابع انسانی:بهینه سازی نیروی انسانی از طریق ارتقاء سطح مهارت، رضایتمندی و انگیزه کارکنان. افزایش پتانسیل های شرکت از طریق جذب و بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد جهت تصدی پست های مرتبط با کسب و کار جدید.

ساعت کاری شرکت

  • 6:00 - 13:30

  • 6:30 -13