نحوه اجرای قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل در شرایط خاص

پروانه عضویت شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس در کانون انجمن های صنفی کارفرمایان سراسر کشور

وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها و موسسات اعتباری
وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها و موسسات اعتباری
ارائه خدمات سيستمهاي آموزشي و پژوهشي و ورزشی مختلف
ارائه خدمات سيستمهاي آموزشي و پژوهشي و ورزشی مختلف منابع انساني خدمات كمك آموزشي عقد هرگونه قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت ضرورت […]