اسامی همکاران فعال در حوزه ترویج فرهنگ نماز

1- محمد شصتی


2- عبداله لک


3- احسان مشتاقی ادیب


4- علیرضا بلودار


5- عین اله اسد شیر


6- نیما مهردادی