اعضای کمیته انضباطی

قابل توجه کلیه پرسنل
انتخابات مربوط به کمیته انضباطی شرکت انجام و به ترتیب آقایان مهدی بادله و بهنام یاری به عنوان نمایندگان کارگران حائز شرایط عضویت در کمیته گردیدند؛ لذا اسامی اعضای کمیته به شرح ذیل می باشد:
1- آقای هادی کریمی: نماینده کارفرما و رئیس کمیته
2- آقای سید میثم موسوی: نماینده کارفرما و عضو کمیته
3- آقای محمد شصتی: نماینده سرپرستان و عضو کمیته
4- آقای مهدی بادله: نماینده کارگران و عضو کمیته
5- آقای بهنام یاری: نماینده کارگران و عضو کمیته
اعضای فوق برای مدت دو سال به عضویت در کمیته منصوب گردیدند.