انجام آزمایشات پزشکی و چکاب نیروها

باعنایت به حمایتها و مساعدتهای بانک معظم رفاه کارگران و تلاشهای شرکت، مقرر است نسبت به انجام آزمایشات پزشکی و چکاپ در استان تهران از تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۸ لغایت ۱۲ اسفندماه ۹۸ اقدام گردد. (مشابه سال گذشته که جهت نیروهای متصدی خدمات انجام گردیده بود) شایان ذکر است چکاپ استانها متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.