آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم