انجام مطالعات بازاريابي و تهيه و طراحي برنامه فروش خدمات بازرگاني و بازاريابي مجاز و …

انجام مطالعات بازاريابي و تهيه و طراحي برنامه فروش خدمات بازرگاني و بازاريابي مجاز غير هرمي غير شبكه اي و غير الكترونيكي درخصوص فعاليت شركت و ارائه خدمات درخصوص مديريت بر عملكرد فني شركتها، اخذ ضمانتنامه براي شركت،‌ اخذ تسهيلات مالي و اعتباري از موسسات مالي و اعتباري كشور و انجام امور خدمات اداري در مشاغل خدماتي و پشتيباني شامل امور آبدارچي،‌ نظافتچي، امور دفتري، اپراتوري، امور تايپ و ماشين نويسي متصدي تاسيسات،‌امور فضاي سبز، امور آشپزخانه و رستوران و ساير امور مجاز ديگر كه در جهت اجراي موضوع فعاليت شركت باشد.